);
+90 216 709 75 02 info@premiumdanismanlik.com

SAĞLIK TURİZMİ DESTEKLERİ

Sağlık Turizmi Nedir?

Bireylerin koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici veya sağlığı geliştirici hizmetleri almak amacı ile yaşadıkları ülke dışında bir ülkeye ziyaretleri sağlık turizmi olarak adlandırılmaktadır.

Ülkemizde de sağlık amaçlı olarak yurtdışından ülkemize geçici bir süreliğine gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla birlikte yurtdışında ikamet eden gerçek kişilerin aldıkları her türlü sağlık hizmeti ile bunlarla ilgili olarak verilecek destek hizmetleri sağlık turizmi kapsamında değerlendirilmektedir.

 

İkamet ettiği yerden başka bir yere sağlık amacıyla seyahat eden kişiler “Medikal Turist”,

Tatilleri sırasında acil veya plansız sağlık hizmeti almak zorunda kalan turistler “Turistin Sağlığı Kapsamında Hizmet Alan Hasta”,

Sağlık Bakanlığının bazı ülkelerle sağlıkla ilgili alanlarda yapmış olduğu ikili anlaşmalar kapsamında Türkiye’ye gelen kişiler “Sağlık Alanında İkili Anlaşmalı Ülkelerden Gelen Hasta”,

Sosyal güvenlik kuruluşları arası anlaşma kapsamında birbirlerinin sağlık hizmetleri olanaklarından yararlanma amacıyla Türkiye’ye gelen kişiler “Sosyal Güvenlik Kurumuyla Anlaşmalı Ülkelerden Gelen Hasta” olarak sınıflandırılmaktadır.

Sağlık Turizmi Kapsamındaki Hizmetler Nelerdir?

Sağlık Bakanlığı tarafından uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi verilen kamu, üniversite ve özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları sağlık turizmi kapsamında yer almaktadır.

Bu kapsamda sağlık turizmi alanında verilebilecek hizmetler medikal (tıp) turizmi, ileri yaş ve engelli turizmi, termal turizm ve SPA Welness başlıkları altında sınıflandırılabilmektedir. Ülkemizi sağlık turizmi kapsamında ziyaret eden hastalarca en çok tercih edilen sağlık hizmetleri ise ağız ve diş sağlığı, görme bozuklukları, estetik, saç nakli, check up hizmetleri, kilo kaybı, KBB tedavileri olarak öne çıkmaktadır.

Ayrıca, yetkili aracı kuruluşlarca uluslararası sağlık turisti ile beraberindeki refakatçi ve diğer yakınlarına sunulan konaklama, ulaşım ve transfer gibi destek hizmetleri de sağlık turizmi alanında yer almaktadır.

Sağlık Turizmi Yapmak İçin Gerekli Şartlar

Yurtdışından sağlık hizmeti almak amacıyla ülkemize gelenler ile turist olarak ülkemizde bulunduğu sırada sağlık hizmeti ihtiyacı ortaya çıkan kişilere sunulan sağlık hizmeti sadece uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi verilen; kamu, üniversite ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile aracı kuruluşlar tarafından yapılabilmektedir.

Bu nedenle, uluslararası sağlık turizmi kapsamında faaliyette bulunabilmek için sağlık tesisinin ve aracı kuruluşun uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alması zorunludur.

Sağlık Turizmi Destekleri

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından, uluslararası sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren ve tedavi amaçlı olarak hasta kabul eden/getiren sağlık kuruluşlarına ve sağlık turizmi şirketlerine 100 milyon TL’yi aşan tutarda destek verilmektedir. Geri ödemesiz olarak verilen bu desteklerden;

– Medikal turizm (hastane, tıp merkezi, poliklinik, ağız ve diş sağlığı merkezi, muayenehane), termal turizm, SPA-Wellness veya ileri yaş ve engelli bakımı alanlarında faaliyet gösteren tüm
sağlık kuruluşları ile

– Yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık, ulaşım, konaklama ve organizasyon hizmetleri sunan tüm sağlık turizmi şirketleri faydalanabilmektedir. Reklam ve tanıtım harcamalarından personel istihdamına ilişkin giderlere kadar 13 farklı alanda verilen bu destekler hakkındaki bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yurtdışına yönelik olarak yapılan aşağıdaki reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalar geri ödemesiz olarak desteklenmektedir.

TV ve radyo reklamları

Basılı tanıtım

Web sitesi ve sosyal medya tasarımı

Arama motoru ve sosyal medyada verilen reklamlar

İç ve dış mekânlarda gerçekleştirilen tanıtımlar

Tanıtım filmi/demo yapımları

Diğer tanıtım harcamaları

*Destek Üst Sınırı

%

**Destek Oranı

Destek Süresi

*Muayenehane ve poliklinikler için yıllık limit 2.404.000 TL’dir.

**Destek, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen; hedef ve öncelikli ülkelere yönelik başvurularda % 70 oranında uygulanır.

Yurtdışında Açılan Birimlere (Ofis, Ön Tanı Merkezi) İlişkin Kira Desteği

Yurtdışında açılan ofis, ön tanı merkezi gibi birimlere ilişkin brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri desteklenmektedir. Bu destek 25 farklı birime kadar sağlanmaktadır.

Destek Üst Sınırı

%

Destek Oranı

Destek Süresi

*Muayenehane ve poliklinikler yıllık limit 1.202.000 TL’dir.

Hasta Yol Desteği

Bakanlık ile protokol yapan sağlık kuruluşları ile sağlık turizmi aracı kuruluşları tarafından hastaların tedavi edilmek üzere getirilen hastalar için hasta başına %60 oranında ve en fazla limit 24.000 TL destek verilmektedir

Destekten yararlanabilmek için uçak bileti tutarından daha yüksek tedavi faturası düzenlenmeli ve uçak bileti tutarının yarısı hastaya ödenmeli veya faturada indirim olarak gösterilmelidir.

Destek Üst Sınırı

%

Destek Oranı

Destek Süresi

*Muayenehane ve poliklinikler için yıllık limit 1.202.000 TL’dir.

İstihdam Desteği

Sağlık kuruluşları ile sağlık turizmi aracı kuruluşları tarafından istihdam edilen tercüman, çağrı merkezi personeli, rehber, sosyal medya uzmanı ve pazarlama uzmanı ile bakım alanında faaliyet gösteren sağlık turizmi firmalarının istihdam ettikleri bakım elemanı ve sosyal hizmet uzmanının aylık brüt ücretleri personel başına aylık 36.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Destek Üst Sınırı

%

Destek Oranı

Destek Süresi

* Muayenehane ve poliklinik yıllık limit 1.202.000 TL’dir.

Acente Komisyon Desteği

Sağlık kuruluşlarının ülkemize uluslararası hasta getirilmesine yönelik olarak acentelere yaptıkları komisyon ödemeleri desteklenmektedir.

*Destek Üst Sınırı

%

Destek Oranı

Destek Süresi

*Destek tutarı muayenehane ve poliklinikler için yıllık 480.000 TL’dir.

Yurtdışı Etkinlik Katılım Desteği

Firmaların bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri desteklenmektedir.

*Destek Üst Sınırı

%

**Destek Oranı

*Destek, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen; hedef ve öncelikli ülkelere yönelik başvurularda % 70 oranında uygulanır.

**Destek, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen; hedef ve öncelikli ülkelere yönelik başvurularda % 70 oranında uygulanır.

Ticaret Bakanlığının belirlediği prestijli etkinliklere katılım aynı oranlarda bir yılda en fazla 3 katılım ve etkinlik başına 1.202.000 TL olarak desteklenmektedir.

Yurtdışı Marka Tescil ve Koruma Desteği

Firmaların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri geri ödemesiz olarak desteklenmektedir.

Destek Üst Sınırı

%

Destek Oranı

Yurtdışı Pazarına Giriş Belge ve Sertifika Desteği

Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri geri ödemesiz olarak desteklenmektedir.

Destek Üst Sınırı

%

*Destek Oranı

*İklim değişikliğini azaltma, iklim değişikliğine uyum ile kirliliğin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik pazara giriş belgeleri bakımından destek 10 puan kadar artırılabilir.

Yurtdışına Yönelik Tanıtım ve Eğitim Desteği

Firmaların yurt dışından davet edilen akademisyen, uzman, basın mensubu, deneyimleyici, sektörel kurum veya kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, münhasıran yurt içindeki tesislerinin ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik

*Destek Üst Sınırı

%

Destek Oranı

*Bir takvim yılı içinde en fazla 5 adet etkinlik desteklenmektedir.

Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği

Firmaların Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yurt içi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişkin giderleri desteklenmektedir.

Destek Üst Sınırı

%

Destek Oranı

Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği

Firmaların Türkiye’ye tedavi edilmek üzere gelen hastalara yönelik olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinden yaptıracakları komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası giderleri geri ödemesiz olarak desteklenmektedir.

Destek Üst Sınırı

%

Destek Oranı

Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği

Firmaların istihdam ettikleri personelin yabancı dil ve sağlık turizmine yönelik Ticaret Bakanlığınca uygun görülen eğitim giderleri desteklenmektedir.

*Destek Üst Sınırı

%

Destek Oranı

* Destek tutarı muayenehane ve poliklinikler için yıllık 480.000 TL’dir.

Ürün Yerleştirme Desteği

Firmaların yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri geri ödemesiz olarak desteklenmektedir.

Destek Üst Sınırı

%

Destek Oranı

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Alımı

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nedir?

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi sağlık tesisleri ile aracı kuruluşların, uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı faaliyetinde bulunabilmeleri için sahip olmaları gerekli olan belgedir.

Sağlık tesisleri ve Aracı kuruluşlar için uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı tarafından verilmektedir.

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Sağlık tesisleri uluslararası sağlık turizmi yetki belgesini alabilmek için Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik ile belirlenen süreçleri takip ederek ilgili il ve ilçe sağlık müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar.

Uluslararası sağlık turisti ile beraberindeki refakatçi ve diğer yakınlarına konaklama, ulaşım ve transfer hizmetlerinin sağlanması faaliyetlerini yürütecek olan aracı kuruluşlar ise doğrudan İl Sağlık Müdürlüğüne başvurmak zorundadır.

Sağlık turizmi için alınması gereken belgeler

Sağlık Tesisleri İçin Aranan Yetkinlik Kriterleri Nelerdir?

Sağlık kuruluşlarının uluslararası sağlık turizmi yetki belgesini alabilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekmektedir.

Uluslararası sağlık turizmi biriminin kurulmuş olması.

Uluslararası sağlık turizmi biriminde sorumlu hekim dahil birisi ingilizce olmak üzere yeterli düzeyde yabancı dil bilen en az iki kişinin çalışması.

Hekimin, Türkiye’de iki yılı kamu ya da özel sağlık kuruluşlarında olmak üzere, en az beş yıl meslek icrası yapmış olması.

Sağlık tesisinin hasta kayıt sisteminin e-nabız sistemine entegre edilmiş olması.

Sağlık turistinin ödemelerini sağlık tesisine ulaşmadan önce depozito olarak yatırabileceği bir alt yapıya sahip olması.

Yabancı hastaların bilgi alıp iletişime geçebileceği, hekimin özgeçmişini ve sağlık kuruluşunun iletişim bilgilerini içeren en az iki yabancı dilde hizmet veren bir web sitesine sahip olması.

Sağlık tesisinin, başvuru tarihinden/denetimden önce yapılan son sağlıkta kalite standartları değerlendirmesinden asgari 85 puan almış olması. (Hangi kuruluşlar için geçerli olduğu yazılmalı.

Sağlık Turizmi Vergi Avantajları; Kurumlar ve Gelir Vergisi ile KDV Muafiyetleri

Ülkemizde Yabancı hastalara sağlık hizmetlerinin sunumu Kamu Hastaneleri, Özel Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri, Merkez ve Hastaneleri ile Özel Muayenehaneler aracılığıyla yerine getirilmekte olup bu kuruluşlara hitaben gerek kurumlar Vergisi Kanunu gerekse Gelir Vergisi Kanunu’nda bazı indirim ve istisnaların sağlandığı görülmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu Md. (89-13) ve Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-ğ) fıkra ve bentlerinde; İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si vergi matrahının tespitinde gelirden/kazançtan indirilebilir.

Hükmü bulunmakta olup söz konusu indirimden yararlanmak isteyen kuruluşların bazı şartları yerine getirmesi istenmektedir. Ayrıca Katma Değer Vergisi (KDV) yine sağlık kuruluşlarına tanınan önemli bir diğer istisna olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada da; Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nda yapılan değişiklik ile 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, KDV Kanunu (Md. 13/1-l) Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından,

Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. Hükmü bulunmakta olup KDV istisansından saç ekimi ve Estetik uygulamaları istisna dışında bırakılmıştır.

Daha detaylı bilgi için lütfen bize ulaşınız.

Yetki belgesinin alımı sürecinde yapılan başlıca giderler ise şu şekildedir;

Sağlık Bakanlığı

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesinin sertifika şeklinde alınması için 6.500 TL belge alım ücreti

Yabancı Dil Yeterlik Belgesi

2 kişinin TÖMER yabancı dil yeterlilik sınav ücreti için 3.000TL

Hasta Bilgi Kayıt Sistemi Kurulumu

Yetkili kuruluşlarca yapılacak hasta bilgi kayıt sistemi kurulumu için ortalama 5.000 TL (yıllık)

Hizmet İhracatçıları Birliği Üyeliği

Sağlık turizmi alanında sağlanan desteklerden yararlanmak istenmesi halinde önceki yıldaki brüt satışlar rakamına göre belirlenecek brüt asgari ücret tutarının 1,25 – 9 katı tutarındaki üyelik aidatı (17.514 TL – 105.084 TL)

Aracı Kuruluşlar İçin Aranan Yetkinlik Kriterleri Nelerdir?

Aracı kuruluşların uluslararası sağlık turizmi yetki belgesini alabilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekmektedir.

TÜRSAB tarafından verilen A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi sahibi olmak.

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi sahibi en az 3 sağlık tesisi ile protokol imzalamış olmak.

Birisi İngilizce olmak üzere gelecek çağrıları cevaplamak amacıyla en az iki dilde hizmet verebilecek alt yapıya sahip olmak.

Çağrı personelinin dışında birisi İngilizce olmak üzere yabancı dil bilen en az 2 personel daha istihdam etmek.

Sağlık turistlerinin konaklama,ulaşım, iletişim ve anlaşmalı sağlık tesisleri ile ilgili bilgi alabilecekleri Türkçe ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az üç dilde hizmet veren bir web sitesine sahip olmak.

Yetki belgesinin alımı sürecinde yapılan başlıca giderler ise şu şekildedir;

TÜRSAB

A grubu seyahat acentesi için 2022 Yılı Üye Kayıt Ücreti olarak 226.856,51 TL, yıllık aidat olarak 11.342,83 TL

Sağlık Bakanlığı

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesinin sertifika şeklinde alınmak istenmesi
halinde 6.500 TL belge alım ücreti

TÖMER

4 kişi için TÖMER yabancı dil yeterlilik sınav ücreti 6.000 TL

Hizmet İhracatçıları Birliği Üyeliği

Sağlık turizmi alanında sağlanan desteklerden yararlanmak istenmesi halinde cari yıldan önceki yıldaki brüt satışlar rakamına göre belirlenecek brüt asgari ücret tutarının 1,25 – 9 katı tutarındaki üyelik aidatı (17.514 TL – 105.084 TL)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

A grubu seyahat acentesi işletme belgesi almak için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na acenta ünvan talep başvurusu kapsamında 25.000 TL, 7.000 TL tutarındaki teminat  ücreti.

Teşvik başvuruları hangi zaman aralığında yapılır

Desteklerden yararlanılabilmesi için, destek konusu işleme ilişkin ödemenin gerçekleştirilmesinden itibaren en geç 1 (bir) yıl içerisinde destek başvurusu yapılmalıdır.

Desteklerden yararlanma süresi ne kadardır?

Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği,

Yurtdışında Açılan Birimlere İlişkin Kira Desteği

Hasta Yol Desteği,

İstihdam Desteği ve Acente Komisyon Desteği 5 yıllık bir süre için sağlanmaktadır.

Bu desteklerde desteğin başlangıç tarihi olarak destek başvurusuna konu edilen ilk ay esas alınmaktadır.

Diğer destek türleri için bir süre sınırı uygulanmamaktadır.

Premium Danışmanlık neler yapıyor?

Premium Danışmanlık olarak bizler sağlık kuruluşları (muayenehane, tıp merkezi, poliklinik, hastane vb.) ile aracı kuruluşlara (TÜRSAB’a bağlı acentalar) uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alım sürecinde ve Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan sağlık turizmi desteklerinden yararlanma süreçlerinde danışmanlık hizmeti vererek, giderlerinin önemli bir kısmını geri kazanmalarını sağlıyoruz.  Uçtan uca vermiş olduğumuz danışmanlık hizmeti ile sizleri mevzuatın yorucu ve yıpratıcı yönünden kurtarıyor, sürecinizi profesyonel olarak sizler adına yürütüyoruz. 

En önemli değerimiz müşterilerimiz inancına sahip, dürüst ve işini en iyi şekilde yapan tecrübeli ekibimizle sizlere de değer katmaktan memnuniyet duyarız.

Bize inanan ve bizi tercih eden tüm kuruluşlarımıza minnettarız.