);
+90 216 709 75 02 info@premiumdanismanlik.com

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nedir?

Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi, sağlık turizmi alanında faaliyet göstermek isteyen firmaların sahip olması gereken ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bir belgedir. 

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesini Kimler Alabilir?

Sağlık turizmi alanında faaliyet göstermek isteyen sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşlar (acentalar) uluslararası sağlık turizmi yetki belgesini alabilirler. 

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen uluslararası sağlık turizmi yetki belgesini alabilmek için gerekli koşullar Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. Bu Yönetmelikte belirlenen şartları karşılayan sağlık kuruluşları ve aracı kuruluşlar yetki belgesini alabilirler.

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nereden Alınır?

Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesini alabilmek için gerekli hazırlıkların yapılmasından sonra (Profesyonel destek alarak, sürecin planlı, hızlı ve sonuç odaklı yönetebilirsiniz) il sağlık müdürlükleri aracılığıyla Sağlık Bakanlığına başvuru yapılmaktadır. 

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Kriterleri Nelerdir?

Yönetmelikte sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşlar için gerekli şartlar ayrı ayrı belirlenmiştir.

I- Sağlık tesislerinin sahip olması gereken şartlar aşağıdaki gibidir; 

 • Kendi bünyesinde bir uluslararası sağlık turizmi birimi oluşturmak.
 • En son yapılan sağlıkta kalite standartları değerlendirmesinden en az 85 puan almak.
 • Birisi İngilizce olmak üzere en az 2 dili destekleyen bir web sayfasına sahip olmak.
 • İnternet sitesinde doktorların mesleki geçmişlerine yer vermek. 
 • Sağlık turistinin sağlık tesisine gelmeden önce, tedavi göreceği doktorlardan hastalığı ile ilgili bilgi alabileceği ve tedavi planını öğrenebileceği bir iletişim sistemine sahip olmak. 
 • Sağlık turistinin ödemelerini sağlık tesisine ulaşmadan önce depozito olarak yatırabileceği bir altyapıya sahip olmak.
 • Otomasyon sistemi üzerinde, sunulacak sağlık hizmetleri kapsamında yapılacak tüm işlemlerin yabancı hasta modülü üzerinden yapılacağı alt yapıya sahip olmak.
 • Sunulacak sağlık hizmetleri çerçevesinde yer alan tüm faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunmayı ve sağlık turistinin dilinde oluşturulan onam formlarının sağlık turisti ve doktor tarafından imzalanacağını taahhüt etmek.
 • Hastaların klinik ve laboratuvar bulguları, hastalığın teşhisi, seyri, yapılan incelemeler ile tedaviye ve tedavinin sonucuna ilişkin bilgiler, tedavi sonrası hastaya sağlık tesisi tarafından verilen epikriz, taburcu edildikten sonra hastanın yapması gerekenlerin, hastanın kendi dilinde hazırlanarak hastaya imza karşılığında teslim edileceğini taahhüt etmek.

Sağlık tesislerinin oluşturacağı uluslararası sağlık turizmi biriminde;

 • Bir tabip/uzman tabip uluslararası sağlık turizmi birimi sorumlusu olarak görevlendirilmelidir.
 • Uluslararası sağlık turisti potansiyeline göre, uluslararası sağlık turizmi birimi sorumlu yardımcısı olarak bir sağlık meslek mensubu da görevlendirilebilir.

Sağlık Turizmi Biriminde Görev Alacak Personel;

 • Türkiye’de sanatını yapmaya mezun olmalı,
 • En az biri İngilizce olmak üzere yabancı dil bilgisine sahip olmalı ve
 • En az iki yılı kamu/özel sağlık kuruluşlarında olmak üzere 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmalıdır. 

II- Aracı Kuruluşların sahip olması gereken şartlar aşağıdaki gibidir;

 • Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca alınmış A Grubu seyahat acentası işletme belgesi sahibi olmak.
 • Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip en az 3 sağlık tesisi ile protokol imzalamış olmak.
 • Gelebilecek çağrıları karşılamak için birisi İngilizce olmak üzere en az 2 yabancı dilde 7/24 hizmet verebilecek bir altyapıya sahip olmak. 
 • Birisi İngilizce olmak üzere yabancı dil bilen en az 2 personel daha istihdam etmek 
 • Türkçe ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az 3 dili destekleyen bir web sitesine sahip olmak.
 • Uluslararası sağlık turistine, tüm seyahatini kapsayacak şekilde seyahat sigortası yaptırmak.

III- Yönetmelikte yabancı dil yeterliliği için kabul edilen şartlar ise şöyledir:

 • YDS veya ÖSYM tarafından kabul edilen sınavlarda en az (65) puan almak
 • Avrupa Dil Portfolyosunda B2 dil düzeyini gösteren belgeye sahip olmak
 • Çifte vatandaşlığı olanların Türkçe dilinden B2 dil düzeyini gösterir belge sahibi olması
 • Mütercim ve Tercümanlık bölümü mezunu olmak

Sağlık Turizmi Yapmak İstiyorum Ne Yapmalıyım?

Sağlık turizmi faaliyetinde bulunmak isteyen sağlık kuruluşları öncelikle Sağlık Bakanlığı tarafından verilen uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu belgenin alımından sonra yurt dışından gelen hastaların tedavisine başlamak mümkündür.

Sağlık turizmi faaliyetinde bulunmak isteyen acenteler ise öncelikle Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca alınmış A Grubu seyahat acentası işletme belgesini almalıdırlar. Bu belgenin alımından sonra Sağlık Bakanlığına başvurarak uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alınmalıdır. 

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alımı için yetki belgesi başvuru formu doldurulmalıdır. Bu forma ilave olarak sağlık kuruluşları aşağıdaki belgeleri de başvuru için hazırlamalıdırlar. 

Uluslararası sağlık turizmi birimi kurulduğuna dair mesul müdür imzalı dilekçe

Sağlık Bakanlığı tarafındn verilmiş ruhsat ve  faaliyet izin belgesi örneği,

Ticaret sicil tasdiknamesi,

Sağlık Turizm Sorumlusuna ait diploma, 

(Varsa) uzmanlık belgesi, 

Yabancı dil yeterlilik belgesi, 

SGK Hizmet dökümü,

Hasta kayıt programının e-nabıza entegre olduğunu gösteren ekran görüntüsü (dilekçe ile birlikte), 

İnternet sayfasında doktorların özgeçmişlerinin bulunduğunu gösteren ekran görüntüleri, 

İnternet açılış sayfasının ekran görüntüleri, 

Sağlık turistinin ödemelerini sağlık tesisine ulaşmadan önce depozito olarak yatırabileceği banka hesaplarının bulunduğunu gösterir dilekçe,

Hastaların tedavileri hakkında bilgilendirileceği ve hasta onam formlarının hastanın kendi dilinde oluşturularak imzalanacağına ilişkin taahhütname,

Verilen hizmetlere ilişkin hasta onam formları

Acentaların hazırlayacağı belgeler aşağıdaki gibidir:

1618 sayılı seyahat acenteları ve seyahat acentaları birliği kanunu uyarınca alınmış A grubu seyahat acentası işletme belgesi örneği

Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip 3 sağlık tesisi ile imzalanan sözleşmeler

Şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicil Gazetesi

Ticaret Sicil Tasdiknamesi,

Acenta unvanına ilişkin taahhütname

İmza sirküleri

Vergi Levhası

Önceki yıla ait yıl sonu bilançosu, 

Yabancı dil yeterlilik belgeleri

Yetki Belgesi Başvuru Formu 

En az 2 dilde 7/24 hizmet verebilecek çağrı merkezine sahip olduğuna dair dilekçe ve belgeler

Çağrılara bakacak personelin dışında, yabancı dil bilen en az 2 personel daha istihdam edildiğinin taahhüt edildiği dilekçe 

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Ne İşe Yarar?

Yurt dışından tedavi amaçlı olarak ülkemize gelen hastaları tedavi etmek isteyen sağlık tesisleri bu hizmeti verebilmek için uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip olmak zorundadır. 

Benzer şekilde, yurt dışından ülkemize tedavi amaçlı olarak hasta getirilmesi işlemlerini yapmak isteyen aracı kuruluşlarında uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Söz konusu yetki belgesi olmaksızın yurt dışından tedavi amaçlı olarak hasta getirilmesi yasal olarak mümkün değildir. 

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Ücreti Ne Kadardır?

Acenteler için;

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alımı sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB, Sağlık Bakanlığı ve diğer kuruluşlara yapılması gereken teminat, üyelik, belge ve sınav ücreti ödemeleri aşağıdaki gibidir:

A grubu seyahat acentesi işletme belgesi almak için 7.000 TL tutarındaki teminat T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ödenir.

A grubu seyahat acentesi için 2022 Yılı üye kayıt ücreti  olarak 101.761,32 TL, yıllık aidat olarak 4.411,90 TL TÜRSAB’a ödenir.

Seyahat acentesi işletme belgesi teslim alınırken belge bedeli olarak A grubu acente merkezi için 900 TL, her bir şube için 450 TL İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne ödenir.

4 kişi için yabancı dil yeterlilik sınav ücreti olarak 3.200 TL TÖMER’e ödenir.

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesinin sertifika şeklinde alınmak istenmesi halinde 1.489 TL belge alım ücreti il defterdarlığına ödenir.

Sağlık tesisleri için;

 Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesinin sertifika şeklinde alınmak istenmesi halinde 1.489 TL belge alım ücreti il defterdarlığına ödenir.

2 kişi için yabancı dil yeterlilik sınav ücreti 1.600 TL TÖMER’e ödenir.

Yazılım firmaları tarafından uzaktan erişim yöntemi ile yapılacak hasta bilgi kayıt sistemi kurulumu için yıllık 1.425 TL ödenir.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Yönetmeliği Nasıldır? 

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartlarını belirleyen, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen bir Yönetmeliktir. Yetki belgesi başvuru sürecinde doldurulacak formlar ve gerekli belgeleri Yönetmelik ekinde yer almaktadır. 

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Başvuru Formu Nedir?

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Başvuru Formu uluslararası sağlık turizmi yetki belgesini almak isteyen kuruluşların doldurması gereken ve başvuru yapan firma ve temsilcisi hakkında bilgilere yer verilen bir formdur. Söz konusu forma buradan ulaşabilirsiniz.